Bokningsvillkor

Detta är våra regler gällande bokning av resa

När du har betalat anmälningsavgiften så accepterar du dessa villkor här nedan.

Anmälningsavgift som är 20% av resans värde skall vara tillhanda senast 14 dagar efter bekräftelse av bokning av resa. Resan är nu under denna tid reserverad tills anmälningsavgiften är betald. Betalning sker via PayPal med kort direkt i utcheckningen eller vi betallänk i e-post.

Om betalning är inte tillhandahållanden hos Divenarvik inom denna tid så avbryts reservationen och den kan nu bli såld till någon annan. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar, men är möjlig att överlåta platsen till någon annan (läs nedan).
På begäran skall kopia av inbetalning sändas via e-post eller post till oss Divenarvik AB.

Minimum 4 st gäster för att en resa ska bli av (eller betalning som motsvarar 4 st gäster), Divenarvik förbehåller sig rätten att boka båten full (totalt 12 st) om det finns lediga platser kvar.

Slutbetalning för resan skall vara arrangören tillhanda senast 30 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits.
Fullgjord betalning skall kunna styrkas.
Har inte full betalning för resan kommit tillhanda senast 30 dagar före avresedagen äger Divenarvik rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.
Divenarvik förbehåller sig rätten att fylla dennas plats på resan.
Vid beställning av resa inom 30 dagar före avresedagen skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

1. Ändring av avtalet
Prisändringar:
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar
kostnadsökningarna om dessa beror på:
− ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
− ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter
för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
− ändringar i valutakurser, som används vid beräkning
av priset för resan.

2. Överlåtelse av resa
Kunden har rätt att överlåta resan till annan
person. Kunden och den som resan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan.

3. Avtalets upphörande
Resenärens avbeställning av resan –
allmänna bestämmelser:

Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen via mail.

Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till
följd av avbeställningen.
Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter på grundval av tidpunkten för avbeställningen.
Om det inte finns några standardiserade uppsägningsavgifter, har resenären rätt att få tillbaka paketresans pris med avdrag för sådana kostnader som arrangören
ska betala.

Vid avbeställning skall resenären erlägga anmälningsavgiften.
Vid avbeställning senare än 90 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader.
Vid avbeställning 30 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris.